مترونم و انواع آن

میزان تندی و کندی یک قطعه سرعت (tempo) نامیده می شود. برای کنترل سرعتهای مختلف از وسیله ای با نام مترونم استفاده میشود.

توضیحات بیشتر را  در این فیلم ببینید.

 شما باید با توجه به اینکه قطعه مورد نظرتان چند ضربی است تعداد ضربه ها در هر میزان را روی مترونم خود انتخاب کنید و سپس میزان سرعت مناسب راتعیین کنید و تمرین خود را آغاز نمایید.

همواره توجه داشته باشید اگر نوازندگی با سرعت ایده آل برای شما سخت است و یا با مکث و اشکال زیاد مواجه می شوید حتما سرعت را کم کنید.

شما باید ابتدا سرعت را به اندازه ای برسانید که در نواختن قطعه (یا قسمتی از آن) مشکل عمده نداشته باشید. سپس کم کم سرعت را با مترونم زیاد کنید و به اندازه دلخواه برسانید.

نظرات این پست بسته شده اند.