جای نتها روی پیانو

جای نتها روی پیانو با کمک خطوط حامل


وقتی نتها بر روی خطوط حامل به سمت بالا بروند، در واقع کلاویه ها هم به سمت بالای پیانو (سمت راست ما) می‌رود.

ما می‌توانیم با توجه به دوی وسط، جای نتها روی پیانو را پیدا کنیم.

با توجه به اینکه بر روی پیانو چندین کلاویه با نام یکسان وجود دارد، باید جای درست نتها را بر روی پیانو پیدا کنیم.