ضرب نتها در موسیقی

ضرب نتها

 

نتهای موسیقی صرفنظر از محل قرار گرفتنشان روی حامل (که زیر و بمی و نام آنها را مشخص می‌کند) شکلهای مختلفی دارند که کشش زمانی آنها را نشان می‌دهد.

 انواع نتها از نظر کشش زمانی

نت گرد ۴ ضرب است یعنی ۴ شماره شمرده می‌شود.

نت سفید ۲ ضرب است یعنی ۲ شماره شمرده می‌شود.

نت سیاه ۱ ضرب است یعنی ۱ شماره شمرده می‌شود.

 

یعنی اگر به طور مثال ما فرض کنیم کشش نت گرد ۴ ثانیه باشد، کشش نت سفید ۲ ثانیه و کشش نت سیاه ۱ ثانیه خواهد بود.

(کشش زمانی هر یک از این نتها به ترتیب نصف دیگری است)