سفید نقطه دار

نقطه جلوی نت

 

با اضافه کردن یک نقطه در سمت راست نت می‌توانیم کشش آنرا یک و نیم برابر کنیم.

مثلا برای نت سفید که ۲ شماره شمرده می‌شود، سفید نقطه دار ۳ شماره شمرده می‌شود.

گرد نقطه دار ۶ ضرب شمرده می‌شود.

سیاه نقطه دار، ۱.۵ ضرب شمرده می‌شود.