سفید نقطه دار

سفید نقطه دار

نقطه جلوی نت

 

با اضافه کردن یک نقطه در سمت راست نت می‌توانیم کشش آنرا یک و نیم برابر کنیم.

مثلا برای نت سفید که ۲ شماره شمرده می‌شود، سفید نقطه دار ۳ شماره شمرده می‌شود.

گرد نقطه دار ۶ ضرب شمرده می‌شود.

سیاه نقطه دار، ۱.۵ ضرب شمرده می‌شود.

سکوت

سکوت

سکوت ها و انواع آن در موسیقی

 

سکوت (rest/pause)

در مقابل هر کشش از صداها، یک سکوت با همان نام نیز وجود دارد که معرف فقدان صوت موسیقی در مدت معینی می‌باشد.

 

سکوتها نیز مانند نتها گرد، ‌سفید، سیاه و چنگ دارند.

سکوت گرد، مانند نت گرد ۴ ضرب است.  (علامت خط تیره در زیر خط چهارم)

سکوت سفید مانند نت سفید ۲ ضرب است. (علامت خط تیره در بالای خط سوم)

سکوت سیاه مانند نت سیاه ۱ ضرب است.

سکوت چنگ مانند نت چنگ، نیم ضرب است.

 

کسر میزان

میزان در موسیقی

میزان و انواع آن در موسیقی

 

هر قطعه موسیقی توسط خطهای عمودی به میزان های مساوی تقسیم می‌شود.

خطهای عمودی جدا کننده نتها را خط میزان می‌نامند.

فاصله بین هر دو خط عمودی، یک میزان نامیده می شود.

 شمارش ضربها

 

اعدادی که بعد از هر کلید، و در شروع قطعه نوشته می‌شود نشان می‌دهد که تا چند ضرب باید بشماریم.

این اعداد به صورت دو عدد روی هم نوشه می‌شوند.

مامعمولا از عدد بالایی استفاده می‌کنیم.

 

رایج ترین میزانها، ۴ ضربی، ۳ ضربی و ۲ ضربی هستند:

۴/۴ یعنی در هر میزان ۴ ضرب باید وجود داشته باشد.

۳/۴ یعنی در هر میزان ۳ ضرب باید وجود داشته باشد.

۲/۴ یعنی در هر میزان ۲ ضرب باید وجود داشته باشد.

ضرب نتها

ضرب نتها در موسیقی

ضرب نتها

 

نتهای موسیقی صرفنظر از محل قرار گرفتنشان روی حامل (که زیر و بمی و نام آنها را مشخص می‌کند) شکلهای مختلفی دارند که کشش زمانی آنها را نشان می‌دهد.

 انواع نتها از نظر کشش زمانی

نت گرد ۴ ضرب است یعنی ۴ شماره شمرده می‌شود.

نت سفید ۲ ضرب است یعنی ۲ شماره شمرده می‌شود.

نت سیاه ۱ ضرب است یعنی ۱ شماره شمرده می‌شود.

 

یعنی اگر به طور مثال ما فرض کنیم کشش نت گرد ۴ ثانیه باشد، کشش نت سفید ۲ ثانیه و کشش نت سیاه ۱ ثانیه خواهد بود.

(کشش زمانی هر یک از این نتها به ترتیب نصف دیگری است)