ابتدا شعر و آهنگ را چندین بار گوش کنید

سپس با توجه به نت آنرا اجرا کنید.

 

 

  شعر الفبای انگلیسی هم میتوانید با همین آهنگ اجرا کنید