انگشتان بر روی پیانو

 نحوه صحیح نشستن پشت پیانو

 

  • برای صحیح نواختن، انگشتان بر روی پیانو باید گرد باشند مانند آنکه سیبی را در دست گرفته‌اید.
  • ناخنها باید کوتاه باشند و ضربه‌ها روی کلاویه با قسمت نزدیک ناخن زده شود.
  • بر روی پیانو دستها طوری نگه داشته شوند که ساعد و مچ در یک خط مستقیم و افقی قرار بگیرند.
  • زانوها زیر کلاویه‌ها قرار می‌گیرد.
  • نیمه جلوی صندلی پیانو بنشیدنید (سعی کنید از صندلی‌های متفرقه و غیر استاندارد استفاده نکنید).
  • شانه های خود را رها کنید تا در زمان نواختن پیان، انقباضی در عضلات شما وجود نداشته باشد.
  • کمر و گردن هم صاف باشند.

شماره گذاری انگشتان برای نواختن پیانو

هر انگشت با یک شماره مشخص می‌شود، به خاطر داشته باشید شماره ۱ مخصوص انگشت شست هر دو دست است.

در میان دو صدا آنکه نازکتر است صدای زیرتر و آنکه کلفت تر است صدای بم تر نامیده می‌شود.

در پیانو معمولا دست راست نتهای بالاتر و زیرتر (نازک‌تر) و دست چپ نتهای پایین‌تر و بم‌تر (کلفت‌تر) را می‌نوازد.