شماره انگشتان روی پیانو

انگشتان بر روی پیانو

 نحوه صحیح نشستن پشت پیانو

 

  • برای صحیح نواختن، انگشتان بر روی پیانو باید گرد باشند مانند آنکه سیبی را در دست گرفته‌اید.
  • ناخنها باید کوتاه باشند و ضربه‌ها روی کلاویه با قسمت نزدیک ناخن زده شود.
  • بر روی پیانو دستها طوری نگه داشته شوند که ساعد و مچ در یک خط مستقیم و افقی قرار بگیرند.
  • زانوها زیر کلاویه‌ها قرار می‌گیرد.
  • نیمه جلوی صندلی پیانو بنشیدنید (سعی کنید از صندلی‌های متفرقه و غیر استاندارد استفاده نکنید).
  • شانه های خود را رها کنید تا در زمان نواختن پیان، انقباضی در عضلات شما وجود نداشته باشد.
  • کمر و گردن هم صاف باشند.

شماره گذاری انگشتان برای نواختن پیانو

هر انگشت با یک شماره مشخص می‌شود، به خاطر داشته باشید شماره ۱ مخصوص انگشت شست هر دو دست است.

در میان دو صدا آنکه نازکتر است صدای زیرتر و آنکه کلفت تر است صدای بم تر نامیده می‌شود.

در پیانو معمولا دست راست نتهای بالاتر و زیرتر (نازک‌تر) و دست چپ نتهای پایین‌تر و بم‌تر (کلفت‌تر) را می‌نوازد.

نت‌ها بر روی پیانو

نام نتها بر روی پیانو

نام نتها در موسیقی اولین درسی است که باید فرا بگیرید. پس با پیانو آموز همراه شوید…

 

 

اجزای اصلی پیانو، کلاویه یا شستی‌ها هستند.

کلاویه‌های پیانو به دو ردیف کلاویه‌های سفید و کلاویه‌های سیاه تقسیم شده‌اند.

در ابتدا نام کلاویه‌های سفید را با هم یاد می‌گیریم:

نت‌ها بر روی پیانو

 

در موسیقی ۷ صدای اصلی (به ترتیب) با اسامی زیر وجود دارند:

دو   ر   می    فا   سل   لا   سی

  کلاویه های پیانو را بشناسید

 

کلاویه‌های سیاه به گروههای ‌۲تایی و ۳‌تایی تقسیم شده‌اند.

بر روی پیانو می‌توانید نت دو  را در سمت چپ کلاویه‌های سیاه دو تایی بیابید.

اکتاو چیست؟

 

فاصله میان یک نت تا اولین نت همنام خودش یک اکتاو نام دارد.

پیانو‌های استاندارد ۷ اکتاو (یا به طور دقیق‌تر ۸۸ کلاویه) دارند.