دیز و بمل

دیز و بمل در موسیقی

دیز و بمل و بکار

 

 

در موسیقی غیر از  ۷ صدای اصلی صداهای فرعی هم وجود دارند که در پیانو با شستی های سیاه مشخص می‌شوند.

برای نشان دادن آنها از علامتهای تغییر دهنده استفاده می‌کنیم که عبارتند از: دیز و بمل

 

دیز  sharp

وقتی علامت دیز قبل از نت باشد ، آنرا با شستی سیاه طرف راست نت اصلی می‌نوازیم.

 

بمل flat

وقتی علامت بمل قبل از نت باشد ، آنرا با شستی سیاه طرف چپ نت اصلی می‌نوازیم.

 

بکار Natural

با استفاده از علامت بکار هر نت تغییر یافته‌ای به حالت طبیعی و اصلی خود برمی‌گردد، به عبارت دیگر اعتبار دیز یا بمل مربوطه، خنثی می‌شود.

 

 

  • اگر دیزها یا بمل‌هایی در ابتدای خط و بعد از کلید نوشته شوند، تا آخر قطعه اعتبار خود را حفظ می‌کنند، مگر آنکه در نقطه‌ای از قطعه علامت بکار گذاشته شود (در این صورت اعتبار دیز یا بمل مربوطه  فقط در همان میزان خنثی می‌شود).