میزان در موسیقی

میزان و انواع آن در موسیقی

 

هر قطعه موسیقی توسط خطهای عمودی به میزان های مساوی تقسیم می‌شود.

خطهای عمودی جدا کننده نتها را خط میزان می‌نامند.

فاصله بین هر دو خط عمودی، یک میزان نامیده می شود.

 شمارش ضربها

 

اعدادی که بعد از هر کلید، و در شروع قطعه نوشته می‌شود نشان می‌دهد که تا چند ضرب باید بشماریم.

این اعداد به صورت دو عدد روی هم نوشه می‌شوند.

مامعمولا از عدد بالایی استفاده می‌کنیم.

 

رایج ترین میزانها، ۴ ضربی، ۳ ضربی و ۲ ضربی هستند:

۴/۴ یعنی در هر میزان ۴ ضرب باید وجود داشته باشد.

۳/۴ یعنی در هر میزان ۳ ضرب باید وجود داشته باشد.

۲/۴ یعنی در هر میزان ۲ ضرب باید وجود داشته باشد.