سکوت

سکوت ها و انواع آن در موسیقی

 

سکوت (rest/pause)

در مقابل هر کشش از صداها، یک سکوت با همان نام نیز وجود دارد که معرف فقدان صوت موسیقی در مدت معینی می‌باشد.

 

سکوتها نیز مانند نتها گرد، ‌سفید، سیاه و چنگ دارند.

سکوت گرد، مانند نت گرد ۴ ضرب است.  (علامت خط تیره در زیر خط چهارم)

سکوت سفید مانند نت سفید ۲ ضرب است. (علامت خط تیره در بالای خط سوم)

سکوت سیاه مانند نت سیاه ۱ ضرب است.

سکوت چنگ مانند نت چنگ، نیم ضرب است.